Špeciálna škola pre telesne postihnutých
Dnes je 08.12.2021
Meniny má Marína
Vyhladávanie v stránke

 

Asistent učiteľa pre žiakov Špeciálnej základnej školy

 

 

Cieľ projektu

Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Termín realizácie projektu

09/2018 – 08/2021 ( 36mesiacov )

Výška poskytnutého NFP

31 140,00 EUR

Prijímateľ

Spojená škola Nová Baňa

Miesto realizácie projektu

Banskobystrický kraj, okres  Žarnovica,  obec  Nová Baňa

Kód projektu v ITMS 2014+

312011N551

Predmetom projektu je vytvorenie nového pracovného miesta asistenta učiteľa v Špeciálnej základnej škole pre žiakov s telesným postihnutím v Novej Bani.

Asistent učiteľa sa bude v spolupráci s učiteľom podieľať na výchovno-vzdelávacom procese žiakov so zdravotným znevýhodnením, pomáhať im pri prekonávaní bariér a začleňovaní do rovesníckych skupín pri voľnočasových aktivitách.

Cieľovou skupinou a merateľným ukazovateľom sú žiaci špeciálnej základnej školy.

Doba realizácie projektu  je 36 mesiacov.

Prostredníctvom projektu špeciálna základná škola zabezpečí pre žiakov so ŠVVP individuálny prístup počas celého výchovno-vzdelávacieho procesu a voľnočasových aktivít školy. Zároveň bude realizovať a napĺňať aj svoju víziu – Šťastný a spokojný žiak, ktorý sa rozvíja podľa svojich možností a schopností v podmienkach najprijateľnejších pre jeho rozvoj a zároveň sa pripravuje na budúce uplatnenie v živote.

 

 

 

 Novovytvorené miesto asistenta učiteľa podporované z eurofondov

 

Spojená škola Nová Baňa pre organizačnú zložku školy – Špeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím, podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 – „V základnej škole úspešnejší“, na projekt: Asistent učiteľa pre žiakov Špeciálnej základnej školy.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo prijímateľovi Spojenej škole nenávratný finančný príspevok v žiadanej sume 31 140,00 eur, čo predstavuje 100% finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR.

Cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. Predmetom projektu je vytvorenie nového pracovného miesta asistenta učiteľa v Špeciálnej základnej škole pre žiakov s telesným postihnutím v Novej Bani. Asistent učiteľa sa bude v spolupráci s učiteľom podieľať na výchovno-vzdelávacom procese žiakov so zdravotným znevýhodnením, pomáhať im pri prekonávaní bariér a začleňovaní do rovesníckych skupín pri voľnočasových aktivitách. Cieľovou skupinou a merateľným ukazovateľom sú žiaci špeciálnej základnej školy. Doba realizácie projektu  je 36 mesiacov. Miesto realizácie je Špeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím Nová Baňa.

Prostredníctvom projektu škola zabezpečí pre žiakov so ŠVVP individuálny prístup počas celého výchovno-vzdelávacieho procesu a voľnočasových aktivít školy. Zároveň bude realizovať a napĺňať aj svoju víziu – Šťastný a spokojný žiak, ktorý sa rozvíja podľa svojich možností a schopností v podmienkach najprijateľnejších pre jeho rozvoj a zároveň sa pripravuje na budúce uplatnenie v živote.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                        PaedDr. Karina Gažiová, riaditeľka školy