Špeciálna škola pre telesne postihnutých

Dnes je 22.05.2024
Meniny má Júlia, Juliána
Vyhladávanie v stránke

Profil verejného obstarávateľa

Spojená škola Nová Baňa  je podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z.z (ďalej ako „ZVO")  a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona. ZVO upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek, nadlimitných a podlimitných koncesií, súťaže návrhov a zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti.

 

Verejný obstarávateľ: Spojená škola
Sídlo: Školská 5, 968 01 Nová Baňa
Štatutárny zástupca: PaedDr. Karina Gažiová – riaditeľka 
Tel.  045 /68 56 546
E-mail: specskola.novabana@gmail.com
Kontaktná osoba: Ľubica Barborová
Tel.:  045/ 68 56 546
E-mail:

specskola.novabana@gmail.com

IČO: 00027987
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000103378/8180

 

 Dňa 27. 2. 2014 Úrad pre verejné obstarávanie spustil do prevádzky elektronické úložisko. Verejný obstarávateľ – Spojená škola je povinná podľa ZVO zákazky v zmysle citovaného zákona zverejňovať v Profile verejného obstarávateľa, ktorý sa nachádza na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie:

Spojená škola má od 1.3.2014 zriadený profil, v ktorom sa uverejňujú informácie a dokumenty, o ktorých to ustanovuje zákon:  https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/28

Spojená škola vypracovala "  Smernicu o Verejnom obstarávaní“   , ktorá bližšie oboznamuje s pojmami vo verejnom obstarávaní, upravuje postup pri aplikácii ZVO na dodanie tovarov, potravín, uskutočnenia stavebných prác a poskytnutie služby a definuje práva a povinnosti , konkrétnu zodpovednosť a  kompetencie, pri obstarávaní zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služby, uskutočnenie stavebných prác a pri uzatváraní zmlúv. Ďalej táto smernica  predpisuje  jednotný, efektívny a hospodárny postup pri zadávaní civilných zákaziek s nízkou hodnotou.

Cieľom tejto smernice je zabezpečiť transparentnosť, hospodárnosť a efektívnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami a podporiť čestnú hospodársku súťaž.

Spojená škola pre výber dodávateľa na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb bežne dostupných na trhu ( predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká alebo vyššia ako 5 000,- €) je registrovaná v elektronickom kontraktačnom systéme:

https://portal.eks.sk/SpravaObjednavatelov/VerejnyProfilObjednavatela/Prehlad