Dnes je 12.08.2022
Meniny má Darina
Vyhladávanie v stránke

 

Spojená škola, Školská 5, 968  01 Nová Baňa

oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu:

 

zdravotnícky pracovník v špeciálnej škole

 

Predpokladaný termín nástupu: 01.09.2022, príp. podľa dohody  (doba určitá), plný úväzok

 

Pracovné miesto vytvorené na základe schváleného projektu MŠVVaŠ – Plán obnovy a odolnosti v rámci výzvy „Zdravotnícky pracovník v materskej, v základnej a v strednej škole“.

 

Miesto výkonu práce:

- Spojená škola, Školská 5, 968 01 Nová Baňa

- Elokované pracovisko, Rekreačná cesta 393, Nová Baňa ako súčasť Spojenej školy, Školská 5, Nová Baňa

 

Stručná charakteristika:

Lekár, sestra, zdravotnícky záchranár alebo verejný zdravotník, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v súlade so štandardnými diagnostickými a terapeutickými postupmi na základe návrhu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti dieťaťu a žiakovi v škole:

-          sleduje a posudzuje zdravotný stav,

-          meria, posudzuje a zaznamenáva vitálne funkcie,

-          aplikuje lieky všetkými dostupnými formami,

-          odoberá biologický materiál,

-          orientačne vyšetruje krv pomocou glukomera,

-          podáva stravu sondou, alebo cez gastrostómiu,

-          ošetruje všetky typy stómií a vymieňa stomické vrecko,

-          hodnotí a ošetruje poruchy celistvosti kože,

-          hodnotí stav výživy a dohliada nad dodržiavaním dietetického stravovania dieťaťa a žiaka v škole,

-          zabezpečuje intimitu dieťaťa a žiaka pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

-          informuje príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa alebo žiaka,

-          informuje zákonného zástupcu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti jeho dieťaťu,

-          vedie si Zdravotný záznam,

-       vykonáva  poradenstvo a edukačné činnosti v oblasti výchovy a podpory zdravia, vrátane zdravého životného štýlu, duševného zdravia, ústneho zdravia, reprodukčného zdravia a iné,

-          zabezpečuje dodržiavanie bezpečného prostredia dieťaťa a žiaka v škole,

-         vykonáva odbornú prvú pomoc a zabezpečuje ju na rôznych školských podujatiach v priestoroch školy,

-          identifikuje zdravotné potreby a zdravotné riziko u dieťaťa a žiaka,

-          riadi hygienu prostredia, zabezpečuje epidemiologické a hygienické opatrenia v škole,

-          vykonáva hygienický filter u detí a žiakov,

-       spolupracuje pri záujmových a vzdelávacích aktivitách pre dieťa a žiaka v oblasti prvej pomoci, v programoch podpory a výchovy k zdraviu,

-          spolupracuje s ďalšími zamestnancami školy,

-          vykonáva administratívne činnosti v rozsahu svojej praxe.

 

Podmienky na výkon zdravotníckeho povolania:

-          spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu

-          zdravotná spôsobilosť

-          odborná spôsobilosť

-          bezúhonnosť

-          registrácia v príslušnej stavovskej organizácii (komore)

 

Vzdelanie:

-          lekár – diplom v študijnom odbore všeobecné lekárstvo

-        sestra – diplom v študijnom odbore ošetrovateľstvo (Bc.); diplom o ukončení absolutória v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra; maturitné vysvedčenie nadobudnuté v študijnom odbore všeobecná sestra alebo detská sestra alebo zdravotná sestra alebo ženská sestra

-      zdravotnícky záchranár – diplom v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť (Bc.); maturitné vysvedčenie nadobudnuté v študijnom odbore zdravotnícky záchranár

-          verejný zdravotník – diplom v študijnom odbore verejné zdravotníctvo (Bc.)

 

Platové zaradenie:

V zmysle výzvy MŠVVaŠ, vychádza z tabuliek odmeňovania zdravotných sestier:

-          1 100 Eur (brutto) v období 01.09.2022 – 31.12.2022

-          1 140 Eur (brutto) v období 01.01.2023 – 31.12.2023

-          1 180 Eur (brutto) v období 01.01.2024 – 31.08.2024

 

Ďalšie požiadavky:

-        kladný vzťah k deťom

-        fyzická zdatnosť

-        schopnosť pracovať v tíme

-        flexibilita, zodpovednosť

-        znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet)

-        ovládanie štátneho jazyka

 

Zoznam požadovaných dokladov:

-        žiadosť o prijatie do zamestnania

-        motivačný list

-        profesijný životopis

-        doklady o dosiahnutom vzdelaní (fotokópie dokladov)

-        súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Doklady je potrebné doručiť písomnou formou

 na adresu:            Spojená škola

                               Školská 5

                               968 01 Nová Baňa

 

alebo na  e-mail:  specskola.novabana@gmail.com

                                  

 

telef. kontakt:  045/6856546, 0911 505 589 (riaditeľka školy)