Dnes je 18.07.2018
Meniny má Kamila
Vyhladávanie v stránke

 

Spojená škola, Školská 5, 968 01 Nová Baňa
oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu:
 
odborný zamestnanec CŠPP – špeciálny pedagóg
 
Predpokladaný termín nástupu: 01.04.2018
 
Miesto výkonu práce:
 

     -       Spojená škola, Školská 5, 968 01 Nová Baňa

     -       Elokované pracovisko, Rekreačná cesta 393, Nová Baňa ako súčasť Spojenej školy,

           Školská 5, Nová Baňa 

     -       Elokované pracovisko, Bernolákova 3, Nová Baňa ako súčasť Spojenej školy,

           Školská 5, Nová Baňa

 
Kvalifikačné predpoklady: v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa
ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé
kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších
predpisov a v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z.
 
Ďalšie požiadavky:
 
-        znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet)
 
-        flexibilita, kreativita
 
-        zodpovednosť
 
-        kladný vzťah k deťom
 
-        bezúhonnosť
 
 
Stručná charakteristika:
Samostatná odborná činnosť zahrňujúca individuálne orientovanú starostlivosť o deti a mládež so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a s narušeným psychosociálnym vývinom, spojená so
špeciálno-pedagogickou diagnostikou a výchovným poradenstvom v nadväznosti na vzdelávací
proces, ktorú zabezpečuje špeciálny pedagóg ako odborný zamestnanec špeciálnopedagogickej
poradne vrátane vypracovávania podporných, rozvojových, preventívnych a diagnostických postupov.
 
 
Zoznam požadovaných dokladov:
 
-        žiadosť o prijatie do zamestnania
 
-        motivačný list
 
-        profesijný životopis
 
-        doklady o vzdelaní
 
 
Doklady je potrebné doručiť písomnou formou na adresu:    
 
                Spojená škola
    Školská 5
    968 01   Nová Baňa
 
alebo na e-mail: specskola.novabana@gmail.com
                           karin.gaziova.nb@gmail.com
 
telef. kontakt: 045/6856546
 
Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov
v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

   


Spojená škola, Školská 5, 968 01 Nová Baňa
oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu:
 
asistent učiteľa
 
Predpokladaný termín nástupu: 01.09.2018 (doba určitá)
 
Miesto výkonu práce:
 
     - Spojená škola, Školská 5, 968 01 Nová Baňa
 
     - Elokované pracovisko, Rekreačná cesta 393, Nová Baňa ako súčasť Spojenej školy,
 
       Školská 5, Nová Baňa
 
Stručná charakteristika:
Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je pedagogický
asistent – asistent učiteľa, ktorý sa podľa požiadaviek učiteľa podieľa na realizácii školského
vzdelávacieho programu v špeciálnej škole.
 
 
Kvalifikačné predpoklady: v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa
ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé
kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších
predpisov a v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z.
 
 
Platové zaradenie: podľa platnej legislatívy v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. (zaradenie
pedagogického zamestnanca do platových tried v závislosti od získaného stupňa požadovaného
vzdelania a zaradenia do kariérovej pozície a dĺžky praxe).
 
Ďalšie požiadavky:
 

     -        kladný vzťah k deťom

     -        schopnosť pracovať v tíme

     -        flexibilita, kreativita

     -        zodpovednosť

     -        znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet)

     -        bezúhonnosť

 
Zoznam požadovaných dokladov:
 

     -        žiadosť o prijatie do zamestnania

     -        motivačný list

     -        profesijný životopis

     -        doklady o vzdelaní

     -        súhlas so spracovaním osobných údajov

          (v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

           a v súlade s Nariadením GDPR) 

 

Doklady je potrebné doručiť písomnou formou
 na adresu:       
                         Spojená škola
                           Školská 5
                           968 01 Nová Baňa
 
alebo na e-mail: specskola.novabana@gmail.com
                           karin.gaziova.nb@gmail.com
 
telef.  kontakt: 045/6856546